Водомери

Разходът на питейна вода за всеки имот се измерва чрез измервателен уред–водомер. Водомерите трябва да са изправни и пломбирани. Имотите, които се водоснабдяват, най–общо се разделят на два вида:
· Индивидуални
· Сгради – етажна собственост

При индивидуалните имоти (къщи, обществени сгради, търговски помещения и стопански предприятия), ползващи вода за технологични нужди, водата се измерва само с един водомер, монтиран на свързващото водопроводно отклонение. Арматурният възел се монтира в шахта, разположена на максимално разстояние 2 метра от дворищната регулационна линия или в лесно достъпно затворено помещение, когато сградата отстои на не повече от 5 м. от уличната регулационна линия.
За собственици на имоти извън строителните граници на населените места, обособени като вилни зони или земеделски имоти, измерването се извършва чрез един общ водомер, монтиран в мястото на водовземането от  водоснабдителната система.

При сградите етажна собственост има два вида водомери:

1. Общ (централен водомер), които измерва цялото подадено количество вода  в сградата. Поддръжката е задължение на фирмата ни и ремонтът е за наша сметка. Стремежът на фирмата е водомерът да се поддържа в добро състояние, което да гарантира точно отчитане на  използваната вода. Общият водомер дава възможност да се контролират и откриват навреме нарушения или технически неизправности по вътрешно-сградната водопроводна мрежа.

2. Индивидуални (контролни) водомери.
Монтират се в апартаменти, магазини или офиси, които са части от етажната собственост. С тях се измерва  консумацията на студена и топла (при топлофицирани сгради) вода. Водомерите са собственост на клиентите и тяхно задължение е да ги доставят и монтират. Отговорността по поддръжката, проверката и ремонта на тези водомери е на клиента.
За да Ви се открие партида за водата на определен адрес е необходимо да попълните Молба (образец) при касиер–домакина на експлоатационния район или в Центъра за работа с клиенти и да заплатите съответната такса. След това на място ще Ви посети водопроводчик, който ще провери монтажа на водомера и ще го пломбира с пломби на “ВиК”. Такава е процедурата по откриване на партида и узаконяване на водомер.

Отчитане на водомери:
Водомерите се отчитат от служители на фирмата “ВиК”- инкасатори /проверител водомери/. Въпреки, че наредбата позволява период на отчитане на 3 (три) месеца, за улеснение на нашите клиенти водомерите се отчитат всеки месец. Срещу отчетеното показание изискваме подпис на клиента и по този начин го информираме за направения  от него разход.
При всички жилища тип комунален (блокове, кооперации), които съставляват 80% от абонатите ни, водомерите са монтирани на недостъпни за пряк достъп  помещения – бани, тоалетни  или кухни.
Изпълнението на служебните задължения по отношение на отчитане на водомерите е свързано с посещаването на домовете на гражданите. Всеки абонат, откривайки партида за апартаментните водомери, поема и задължението да осигурява на легитимираните от предприятие “ВиК” длъжностни лица свободен достъп за отчитане, проверка и евентуално прекъсване на водомерите.
При невъзможност да се осигури достъп за отчет на контролните (апартаментни водомери), може да съобщите числата, отчетени от Вас или да уговорите удобен  час и ден за отчитане.
При невъзможност да се изпълнят горните условия, максимум до два отчетни периода се начислява служебна консумация.
Възможностите за отчитане на водомерите при етажната собственост са следните:
· Служител на “ВиК” /проверител водомери/ отчита централния и апартаментните водомери, като разликата, оставаща на централния водомер, се разпределя пропорционално на индивидуалната консумация.

· Служител на “ВиК” /проверител водомери/ отчита централния и апартаментните водомери, като разликата, оставаща на централния водомер, се разпределя по приет от общото събрание на  входа начин.

Къде да се търсят причините в  големите разлики, оставащи към централния водомер:

· Лошо състояние на  вътрешната инсталация;

· Нерегламентирани преустройства на вътрешно-сградната инсталация и включване на пол-зватели без контролен водомер;

· Липса на  пломби на  холендерите на водомерите;

· Неизвършени профилактични проверки в регламентираните срокове.

Проверка на водомерите:

Водомерите като средства за измерване (СИ), предназначени за непрекъснато определяне на обема на водата, която преминава през тях, за извършването на метрологичния им контрол (МК)се разделят на две групи, според предвидената им употреба:

Водомери за търговски плащания – това са водомерите на водопроводните отклонения и общите водомери в сгради с етажна собственост.

Съгласно чл. 5 от Закон за измерванията (ДВ бр. 46 от 2002 г.) и чл. 34, ал. 1 на Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ бр. 63 от 2012 г.), тези водомери подлежат на задължителен МК.

Междупроверочният интервал за проверки на тези водомери е посочен в Заповед № А-333 от 29 май 2014 г.на председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор както следва:

Водомери с номинален разход Qn ≤ 15 m3/h да се проверяват на пет години

Индивидуални водомери – това са водомерите, които съгласно чл. 11, ал. 4 на Наредба № 4 се разглеждат като разпределители по предназначение. Като такива се явяват индивидуалните водомери по апартаментите на етажната собственост или при водоснабдявани обекти с повече от един потребител.

Междупроверочният интервал за проверки на тези водомери се извършва съгласно чл. 34, ал. 1 на Наредба № 4 се извършва през 10 години.

Монтиран водомерът вече се счита в употреба.

Състоянието на водомерите се следи от инкасаторите, които дават информация за повредените водомери при минаване  за отчет по месечния  график. Ако клиентът прецени, че водомерът е повреден, може сам да се обади, за да информира съответното звено, и да бъде проверен. За индивидуалните водомери проверката се заплаща.

Внимание клиенти! Водомерът може да се сваля за ремонт само от служител на “ВиК”, който изготвя протокол за демонтаж с данните за фабричния номер на водомера, както и показанията му. Протоколът се прави в два екземпляра и се подписва от абоната и представителя на “ВиК” . След всяка проверка, ремонт (демонтаж и монтаж) на арматури и водомери, се пломбира холендера на арматурно-водомерния възел от представители на “ВиК” . Всякакви  манипулации, извършени без знанието на “ВиК”, се смятат за нарушение.

Индивидуалният водомер е средство за измерване на изразходваните количества вода в отделните имоти. Потреблението на домакинствата в сгради – етажна собственост с узаконени и изправни индивидуални водомери се определя въз основа на показанията на тези водомери плюс съответната част от количеството “общи нужди” (разликата между показанията, от-четени по общия водомер и сбора от показанията, отчетени по индивидуалните водомери).

Изисквания към индивидуалните водомери:   

Индивидуалните водомери трябва да бъдат тип, одобрен от Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН). Водомерите трябва да отговарят на изискванията на Закона за измерванията (ЗИ), на Наредбата на Министерски съвет за “Средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” по чл. 28 от ЗИ и  Заповед № А-412 / 16.08. 2004 г. на Председателя на ДАМТН.

Какво трябва да знаете при покупка на нов водомер?

Той трябва да има оловна пломба или стикер, залепен на корпуса му. На оловната пломба е отбелязана годината на последната метрологична проверка, а на стикера годината, през която трябва да се направи следващата проверка за точност.

Какви са изискванията за монтаж на водомерите?
Водомерите се монтират на отклоненията на водопроводната инсталация, захранваща имота с вода,  по посока на водния поток, при спазване на указанията на производителя. Водомерите се монтират на достъпно и светло място, за да може да се извършват отчети на показанията. През тях трябва да преминава водата към всички водочерпни прибори (кранове на чешми, тоалетни казанчета, бойлери, перални, съдомиялни машини и пр.).

Какви са условията за узаконяване на водомерите?

Узаконяването на водомерите за студена и топла вода се извършва чрез пломбирането им към  водопроводната тръба с пластмасова пломба. Водомерите се пломбират, когато:
· не са изминали повече от 5 години от последната метрологична проверка за водомери за топла и студена вода, отчитащи номинален разход по-малък или равен на 15 кубически метра в час;
· не е прекъсната връзката на оловната пломба към водомера;
· водомерът няма външни повреди;
· циферблатът му е чист;
· в случай, че цифрите на оловната пломба не се четат, годината на метрологичната проверка се доказва чрез протокол от лицензирана лаборатория или с документ, издаден при ремонт на водомера.

Когато горните условия не са изпълнени, се  изисква  проверка  на водомера в лицензирана метрологична лаборатория. Водомерът се узаконява при условие, че констатацията от лабораторията гласи: “съответства с одобрения тип” или “годен”.

· броячният механизъм не е блокирал;
· всички изисквания за монтаж на водомерите са спазени.

Как да отчетем сами водомера си:

При отчитането на всички видове водомери трябва да се знае, че в калкулацията за потребление се подават само данните за изразходваните кубици вода. Указващите индикатори отчитащи кубиците вода са стрелки или цифри (гравирани на ролки ) оцветени в черен цвят. Литрите и милилитрите, като съставни части на кубика са обозначени в червен цвят, а в зависимост от вида и модела на водомера могат да бъдат индикатори само в стрелкови вид или комбинация от стрелки и цифри върху ролки. Важно е да се знае, че те не се предават, като отчет, а само служат при тестването и проверката на водомера в специализираните за това лаборатории или, като ориентир в закръгляването на крайно отчетените кубици изразходвана вода.

  • Отчитане на комбиниран водомер с цифрова ролка и три червени стрелки

водомер с цифрова ролка и три червени стрелки

При тези уреди отчитането е много лесно. Информацията за кубиците е низ от цифри намиращи се в прозорец. Тези цифри са в черен цвят. Стрелковите означения показват литрите и са в червен цвят. В зависимост от модела на водомера тези стрелки могат да бъдат 3 или 4 на брой, като всяка от тях указва х 0.0001, х 0.001, х 0.01, х 0.1 части от кубика. Тези показания обаче не се отчитат при засичането на водомера. Абонатът предава на Оператора само цифровият набор от черни числа намиращи се в прозореца означен, като m3 ( кубичен метър).

  • Отчитане на комбиниран водомер с черни и червени цифрови ролки и една червена стрелка

водомер с черни и червени цифрови ролки и една червена стрелка

Това е друга разновидност на водомерите. Отчетът при тях също е много лесен. При този вид уреди, в ролковия прозорец имаме черни и червени числа. Черните указват кубиците, а наредените до тях червени указват съставящите го литри. В основата на отчетния механизъм има и червена стрелка, която указва х 0.0001 част от литъра. Всички червени индикатори в този уред служат за проверовъчната експертиза на водомерите, когато се изпитват в специализираните лаборатории и се пренебрегват при подаване на показание от абоната към Оператора. Подава се само цифровия израз получен от числата в черно. Цифрите в червено, наредени до тези в черно имат само ориентировъчен смисъл при закръглението на крайния отчет.

  • Отчитане на стрелкови водомери

Един от най-разпространените видове водомери. По-труден за отчитане, но много надежден в експлоатацията си водомер. Както и при останалите уреди, черните стрелки указват кубиците (m3), а червените указват съставляващите литри на 1 m3. Тези водомери са снабдени с 4 черни стрелки, три червени стрелки и една червена трилъчка. Трилъчката е с форма на триъгълник от където идва и името и, но служи единствено и само за оценка на чувствителността на уреда. Тя, както и трите червени стрелки се пренебрегват при подаване на отчета. Предава се само отчета на черните стрелки.

Как се отчита този уред ?

  • Поглеждате черните стрелки. Отчитате първо стрелката с означение х 1000. Стрелката трябва да е в позиция указваща някаква цифра под себе си. Записвате я. Ако стрелката е ориентирана между две цифри ще приемете тази цифра, която е в зависимост от положението на стрелката х100. Поглеждате вече към стрелката с означение х100. В зависимост, къде е ориентирана тази стрелка ще прецените, каква цифра ще приемете вече в зависимост от положението на стрелката х10. И така до крайния отчет указващ стрелката с означение х1. Така полученото число от черните стрелки се предава, като моментно показание на водомера изразено в кубични метри вода. ( m3)

Важно: При тези уреди трябва да се знае, че всяка стрелка се движи в съотношение 1 към 10 спрямо следващата. Т.е, когато стрелката на х 1 м3 се завърти един цял оборот, стрелката на х 10 м3 се завърта само с едно деление. Когато стрелката на х 10 м3 се завърти цял един оборот стрелката на х 100 м3 се завърта едно деление. Когато стрелката на х 100 м3 се завърти един оборот тогава и стрелката на х 1000 м3 се измества с едно деление. Когато стрелката на х 1000 м3 се завърти цял оборот, тогава настъпва крайното показание на този уред от 9999 м3 и водомерът се занулява сам, като гореописаният низ от последователни действия се повтаря отново. Всяко едно изместване на стрелките в деление става чрез прогресия на цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до 0.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Пример:

стрелкови водомер

На тази снимка имаме водомер с произволен отчет, който ние трябва да предадем, като числов израз на изразходваното количество вода:

Поглеждаме механизма и се ориентираме към ЧЕРНИТЕ стрелки. Червените не ни интересуват.

  1. Поглеждаме черната стрелка с означение х 1000, което е изписано под нея на циферблата: Виждаме, че стрелката е разположена между 0 и 1. Следователно уредът не е достигнал 1 и няма, как да запишем 1, като начално показание на уреда и записваме…… 0_ _ _ м3
  2. Поглеждаме вече черната стрелка с означение х 100. Виждаме, че стрелката е подминала цифрата 5, но не е достигнала до цифрата 6. Значи приемаме цифрата 5 за показание. И добавяме в записа:……05_ _ м3.
  3. Продължаваме към стрелката с означение х 10. Виждаме, че тя е точно между цифрите 2 – 3, но не е подминала 3. Приемаме цифрата 2 и я добавяме в записа….052_ м3.
  4. Стигаме до крайната цифра на отчета, т.е стрелката х 10. Виждаме, че тя е точно върху цифрата 5. Приемаме и я вписваме в отчета: 0525 м3.

В крайна сметка този уред е на показание 525 м3. Когато искаме да се ориентираме или да закръглим показание поглеждаме към червените стрелки, които в този случай показват 124 литра. Или нашия водомер случая е на 525 м3 и 124 литра. Тоест след още 876 литра този водомер ще стане на показание 526 м3.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Skip to content