Въпроси и отговори

Как се разпределя разликата между консумацията на общия(главния) водомер и индивидуалните водомери в жилищните блокове и кооперации?

Разликата между отчета по общия водомер и сумата от отчетените водни количества по индивидуалните водомери се разпределя пропорционално по следния начин:

1. Сумират се количествата начислена консумация по индивидуалните водомери, свързани след общия водомер.
2. Полученото по т.1 количество се изважда от количеството вода, преминала през общия водомер и се получава разликата за разпределяне.
3. Получената по т.2 разлика се дели на полученото количество по т.1 и се получава коефициента за разпределяне.
4. С получения по т.3 коефициент се умножава начислената консумация по индивидуалните водомери и така се получава пропорционалната част от разликата.
(за справка: Наредба №9 за ползване на водоснабдителните и канализационните системи чл.30)

Причини, поради които се получава разлика между отчета на главния водомер и отчетите по апартаментните водомери в една жилищна сграда:

1. Апартаментните водомери, които най-често са от типа 5 м3 са с клас на точност „В”, което означава, че допустимата грешка за отчитане е ± 5%, т.е. слабите течове на казанчета, канелки, смесителни батерии и други може да не се обхващат от апартаментните водомери, но тези слаби течове, прибавени към общия моментен разход на вода се отчитат от главния водомер. Така само от разликата на точността на апартамент-ните водомери се натрупва разлика на общия водомер.
2. Периода на отчитане на главния водомер и апартаментните водомери, като тази разлика в по-голям период се изравнява.
3. Загуба на вода в сградната водопроводна инсталация.
4. Водочерпни прибори в общите части на сградата.

Как се разпределят отговорностите за водоснабдителната и канализационна мрежи между ВиК- Видин ЕООД  и клиентите на фирмата?

разпределяне на отговорностите за мрежите между ВиК  и клиентите на фирмата

Отговорност за водоснабдителната мрежа:

“ВиК – Видин ” ЕООД  носи отговорност за снабдяването на имотите на своите клиенти с вода. Ремонтът и поддържането на цялата водопроводна мрежа до общия водомер на жилищния блок или кооперация, както и на самия него е за сметка на дружеството. Клиентите отговарят за вътрешната водопроводна инсталация след общия водомер.

Отговорност за канализационната мрежа:

“ВиК – Видин ” ЕООД  отговаря за отвеждането на отпадъчните води от имотите на своите клиенти чрез канализационната мрежа. “ВиК – Видин ” ЕООД  извършва ремонта и поддръжката на уличната канализационна мрежа. На канализационните отклонения и ревизионните шахти, като елементи на сградната канализация, поддържането им в добро техническо състояние е задължение на собствениците и услугите по поддържането им се извършват от дружеството за сметка на собствениците по действащите към момента цени за услуги на населението.

Качество на водата, подавана от „ВиК-Видин” ЕООД

I . Обща информация

„В и К-Видин” ЕООД извършва дейностите по експлоатация и стопанисване на водоснабдителни и канализационни системи на територията на Видинска област, с площ от 3033  km2, която обхваща общините – Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене, с брой население – 72 626, по данни на НСИ.
Питейно-битовото водоснабдяване на Област Видин се осъществява чрез добив на подземни води от съществуващи 115 водоизточника, и повърхностни води от 5 водоизточника.

За да се предотврати попадането на болестотворни организми в доставяната питейна вода, и да се гарантира съответствието й със санитарно-хигиенните норми, водата се подлага на дезинфекция.

„В и К-Видин“ обеззаразява питейната вода с хлор-газ и хлорни съединения. Дозирането на дезинфектанта се извършва с дозаторни помпи на водоизточника или на резервоара за съответното населено място. Наличието на остатъчен дезинфектант във водата се следи всекидневно, за да се гарантира правилното й обеззаразяване.

II. Мониторинг на качествата на питейните води

Използваната за питейно-битови цели вода е най-строго контролираният природен ресурс.

Контрол на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на населението на Област Видин, се извършва по утвърдена Програма за мониторинг, разработена от местните компетентни органи – „В и К-Видин” ЕООД и Регионална здравна инспекция – Видин, съгласно изискванията на Наредба № 9/ 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В област Видин, в зависимост от географското разположение на водоснабдените населени места и приблизително еднаквите качества на разпределяната вода, са обособени 47 зони на водоснабдяване, от които 3 големи и 44 малки зони. Честотата на вземане на проби зависи от количеството разпределяна вода в съответната зона на водоснабдяване.

Лабораторните изпитвания за целите на мониторинга се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № 9/ 16.03.2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изпитванията се провеждат от лаборатория към „В и К-Видин” ЕООД. Изпитванията по показателите, които лабораторията няма възможност да извършва, се възлагат на външни акредитирани лаборатории.

Пробите питейна вода се изпитват по микробиологични, физико-химични и радиологични показатели.

 Съгласно изискванията, заложени в разрешителните за водовземане, в мониторинга ежегодно се включват и проби сурова (нехлорирана) вода от водоизточниците. Получените резултати не показват отклонения от изискванията на Наредба № 1/ 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и Наредба № 12/ 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

Твърдост на водата в различните части на област Видин

За улеснение на потребителите, представяме стойностите на показател „обща твърдост“ на водата, в по-големите населени места:

Населено място

Обща твърдост

мг екв/л

Немски градуси/ dH°/

гр. Видин

от 6.8 до 7.8

от 19.1 до 21.9

гр. Белоградчик

от 1.0 до 2.2

от 2.8 до 6.2

гр. Кула

от 7.0 до 8.8

от 19.6 до 24.7

гр. Димово

от 5.4 до 5.8

от 15.1 до 16.3

 

*Забележка: стойностите на показателя за съответното населено място варират в зависимост от водоизточника

На страница Качество на водата , са предоставени резултати от мониторинга за 2023 г

Skip to content