За нас

“Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД , е търговско дружество, регистрирано през 1991г. с фирмено дело 2722/1991 130 със 100% държавно участие .

Предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.

От 01.12.2020г дружеството влиза в състава на „Български ВиК холдинг“ ЕАД с ЕИК 206086428, който става едноличен собственик на капитала.

Наименование на фирмата: „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД

Седалище и адрес на управление:

гр. Видин ПК 3700

ул. „Широка“ №18

Телефони за връзка: посочени са в раздел „Контакти“

web: vik-vidin.com

email: office@vik-vidin.com

ЕИК: 815123415

Регистрация по ДДС: BG815123415

Банкови сметки:

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД :  BG76 BUIN 9561 1000 6882 92

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА: BG11 FINV 9150 10BG N03L VR

КВС БАНК БЪЛГАРИЯ: BG60 UBBS 8155 1089 9182 13

Управител: инж. Илко Илиев

Началото на водоснабдяването на град Видин е положено през 1938 год. от кмета на града д-р Бърни Бончев, с изграждането на водопровод с австрийски чугунени тръби от два шахтови кладенеца при помпена станция ”Кос”.
В началото към града са подавани 40 л/сек. Тогава е построена и водопроводната мрежа по няколко основни улици – по проект на инж. Василев.

Държавното предприятие „Водоснабдяване и канализация“ Видин е създадено през 1959 година с 12 души персонал и директор Съло Даков, с цел поддръжка на водопроводната мрежа в града.

Днес фирмата поддържа 1682 км. водопроводна и 72 км. канализационна мрежи. В активите на дружеството има 52 водоснабдителни помпени станции, 3 канализационни помпени станции, 1 пречиствателна станция за отпадни води, 120 водоизточници и 147 резервоара. От 133 водоснабдени населени места, 3-5 са на сезонен режим в зависимост от дебитите на водоизточниците. Абонатите, обслужвани от нас са около 63 хиляди домакинства и фирми.

В дружеството освен отстраняването на авариите по водопроводната и канализационна мрежа, се извършва проверка, ремонт, продажба и монтаж на водомери, инженерингови услуги, ремонт на инсталации в сградите на абонатите, отпушване на канализационни отклонения. Извършва се химически анализ на водоизточниците, а микробиологичният контрол в възложен на лабораторията на ХЕИ.

Високата квалификация на персонала и неговата отговорност при изпълнение на задълженията са основна предпоставка за изпълнение мисията на фирматанепрекъснато подаване на вода до абонатите с необходимото налягане и качество, отговарящо на БДС.

Експлоатационни райони

Годишни финансови отчети

Бизнес планове

Skip to content