„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД

ПРЕДОСТАВЯ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ  

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,

ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД


Продължава работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин.

В резултат на изпълнението на проекта Дружеството е изпълнило в пълен обем сключеният договор   с предмет „Внедряване на допълнителни модули към интегрирана географска информационна система (ГИС)“, с  изпълнителя по договора   „ПРОТОК” Д.О.О

Изпълнението на Договора от екипа на изпълнителя  ПРОТОК Д.О.О дава възможност за използване на пълната функционалност и възможности на ГЕОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) за подобряване на работата на служителите във ВиК Видин, увеличаване ефективността на процеса на управление на авариите и намаляване на загубите на вода, съкращаване на сроковете за административното обслужване на клиентите, правилно планиране и следене на разходите за реконструкции и ново строителство.


Новите внедрени модули към ГЕОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) са:

M1 – Модул за записване на аварии и проблеми във водоснабдителната  мрежа

         Мобилно приложение за аварии на водопровода

M2 – Модул за създаване на хидравлични модели за водоснабдителна система

M3 – Модул за наблюдение на загубите на вода

M4 – Модул за тестване на хидрант

         Мобилно приложение за хидранти

M5 – Модул за отчитане на проблеми с канализационната система

         Мобилно приложение за проблеми с канализацията

M6 – Модул за наблюдение и записване на проблеми със структурната стабилност и функционалност в канализационната система, използваща  оптична (CCTV) инспекция

M7 – Модул за изработване на хидравлични модели за канализационна система

M8 – Модул за следене на хидравлични проблеми в канализационната система

          Мобилно приложение за  хидравлични проблеми с канализацията

M9 – Модул за изготвяне на изходни данни, одобрение и  съгласуване на проекти.

С надграждането на съществуващата Географска информационна система към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД    ще бъде постигната основната цел на информационната система – да интегрира и предоставя на потребителите достъпен инструментариум за визуализация, редакция и анализ на всички типове данни за водоснабдителните и канализационните системи, данни за експлоатационни събития, експлоатационни дейности и административно-икономически дейности. Заложените в системата структури, методи и инструменти  отговарят на утвърдените в Европейския съюз нормативи, подходи и добри практики за управление на техническата информация на ВиК системите.


Подробна информация за етапите на реализиране на проекта е публикувана на сайта на ВиК Видин: www.vik-vidin.com, секция ЕВРОПРОЕКТИ.

Skip to content