НАБИРА СКОРОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД  

ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ЗАПОЧВА АКТИВНО СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТА

Ключовият инвестиционен проект за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин  се реализира успешно. Проектът е на стойност 23 653 635,80 лв., от които 15 246 929,81 лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“, 2 690 634,66 лв. национално съфинансиране и 5 716 071,33 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД

В изпълнение на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ са сключени 9 броя договори в избрани изпълнители, от които 4 броя са приключени успешно.

За приключващата 2022г., последният изпълнен успешно договор е в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Внедряване на допълнителни модули към интегрирана географска информационна система (ГИС)”. Изпълнението на Договора от екипа на изпълнителя  ПРОТОК Д.О.О дава възможност за използване на пълната функционалност и възможности на географска информационна система (ГИС) за подобряване на работата на служителите във „ВиК-Видин“ ЕООД, гр. Видин, увеличаване ефективността на процеса на управление на авариите и намаляване на загубите на вода, съкращаване на сроковете за административното обслужване на клиентите, правилно планиране и следене на разходите за реконструкции и ново строителство. С надграждането на съществуващата географска информационна система към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД    е постигната основната цел на информационната система – да интегрира и предоставя на потребителите достъпен инструментариум за визуализация, редакция и анализ на всички типове данни за водоснабдителните и канализационните системи, данни за експлоатационни събития, експлоатационни дейности и административно-икономически дейности. Заложените в системата структури, методи и инструменти  отговарят на утвърдените в Европейския съюз нормативи, подходи и добри практики за управление на техническата информация на ВиК системите.

На дата 11.11.2022г. е сключен договор за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции: Обособена позиция 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин с избрани изпълнител „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, дейностите по договора са стартирани. С реализацията на обекта се очаква да се осигури непрекъснатост на водоподаването за над 50 000 жители в обособената територия на „ВиК-Видин“ ЕООД, гр. Видин. Ще бъде постигнато намаляване на общите загуби на вода с около 20%, както и да се сведе броят на авариите до 43 броя/ годишно.

През 2023 година се очаква да започне активно строителството по двете обособени позиции съгласно проекта – Обособена позиция 1 – Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1 и  Обособена позиция 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин.

Очакван резултат от изпълнението на проекта е подобряване на ВиК структурата в региона във връзка с питейните и отпадъчните води, в съответствие със законодателството на Европейския Съюз  и на Република България. Успешното изпълнение на проект „Изграждане на ВИК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД, ще допринесе за жителите на областта по-качествено и по-добро обслужване в сектора.

Skip to content