На 09.06.2023г в гр. Видин, се състоя официална церемония по откриване на строителен обект по проект № BG16M1OP002-1.016-0006-C03, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016, с бенефициент “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД, гр. Видин. На събитието присъстваха областният управител г-н Огнян Асенов, кметът на Община Видин – д-р Цветан Ценков, многогодишният управител на ВИК Видин-Видин ЕООД инж. Георги Владов, представители ВИК дружеството, на изпълнителя на СМР, на граждански организации, журналисти и други гости. Проектът за реконструкция на Довеждащ водопровод от помпена станция „Сланотрън” до гр. Видин е насочен към подмяна на старото трасе на довеждащия водопровод, изграждано в периода  1972 – 1975 год. Съществуващият водопровод е силно амортизиран, вследствие основно на химична и електрохимична корозия и износване на гумените уплътнители на връзките. Голяма част от съоръженията по водопровода /въздушници, изпразнители, разпределителни шахти/ са в лошо техническо и експлоатационно състояние. В резултат на всичко това, в последните 10 – 15 години се регистрира прогресивно увеличение на броя на авариите по водопровода. Това води до чести прекъсвания във водоподаването на гр. Видин и 21 села, свързани със сериозни технически затруднения при отстраняване на авариите, както и със сериозно увеличение на разходите на

В и К – оператора за ел. енергия, материали, механизация. С реализацията на проекта, състоящ се в подмяна на целия довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън“ до гр. Видин ще се намалят разходите за поддръжка, а също така и разходите за електроенергия и реагенти, както и намаляване на загубите на вода с около.  Ще се осигури непрекъснатост на водоподаването към водоснабдителните системи на води с необходимото качество и количество.

Общата стойност на проекта е в размер на 26 169 743,18 лв., от които 16 888 952,97лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“, 2 980 403,45 лв. национално съфинансиране и 6 300 386,76 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД

Skip to content