Стартира частичната реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ 138 до КПС 1, гр. Видин

На 10.08.2023г., от 11:00ч. в гр. Видин, ще се състои официална церемония по откриване на строителен обект по проект № BG16M1OP002-1.016-0006-C03, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016, с бенефициент “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД, гр. Видин.

Официалната церемония ще се състои до Спортен комплекс „Колодрум“.

Проектът за „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1” е насочен към рехабилитация на главен канализационен колектор, който отвежда около 35% от общото отпадъчно водно количество на град Видин. Реконструирането на канализационния колектор е основно благоустройствено мероприятие, което ще осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия и удобства за бита, трудовата дейност и отдиха на населението.

Общата дължина на трасето на канализационния колектор, което ще се реконструира е  1 450 метра. Поради естеството на терена на гр. Видин съществуващите канализационни колектори са с минимални наклони, което води до образуване на отлагания в канализационната система, намаляване на проводимостта й и чести запушвания. Това налага рехабилитацията на тези участъци.

В резултатът от изпълнената реконструкция затруднената експлоатация на канализационната мрежа ще бъдат подобрена, а проблемите с тръбните участъци ще бъдат елиминирани.  

Общата стойност на проекта е в размер на 26 169 743,18 лв., от които

  • 16 888 952,97лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“,
  • 2 980 403,45 лв. национално съфинансиране и
  • 6 300 386,76 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД.
Skip to content