СТАРТИРАХА И СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЕКТ „ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР N II, ОТ РШ138 ДО КПС1”, ГР.ВИДИН ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВИК ВИДИН” ЗА ОБЕКТ

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, финансиран по процедура BG161M1OP002-1.016 – Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г

На  10.08.2023 г. в гр. Видин се състоя официална церемония по откриване на строителен обект по проект № BG16M1OP002-1.016-0006-C03, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016, с бенефициент “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД, гр. Видин.

На събитието присъстваха областният управител г-н Иво Атанасов, кметът на Община Видин – д-р Цветан Ценков, г-жа Цветанка Браткова – главен секретар на Асоциация по ВИК Видин, представители на ВИК дружеството, на неправителствени организации, на изпълнителя и граждани, които пожелаха на изпълнителя ДЗЗД „ДУНАВ 2022“ успешно приключване на строителните дейности.

Негово Високопреосвещенство Видински Митрополит Даниил присъства на водосвета за успех на реализацията на този изключително важен проект за жителите на гр. Видин и регион.

С реализацията на обекта се очаква да се осигурят необходимите санитарно-хигиенни условия и удобства за бита, като цялостно ще се подобри експлоатацията на канализационната мрежа на гр. Видин. В резултат на изпълнението на целия проект ВИК дружеството ще постигне разширяване и подобряване на ВиК структурата във връзка с питейните и отпадъчните води, в съответствие със законодателството на ЕС и на Република България, ще се подобри качеството на услугите за гражданите на Видин и региона, ще бъде подобрена и информационната осведоменост на абонатите на дружеството.

Общата стойност на проекта е в размер на 26 169 743,18 лв., от които 16 888 952,97лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“, 2 980 403,45 лв. национално съфинансиране и 6 300 386,76 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД.

Skip to content