Ключовият инвестиционен проект за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин, се реализира успешно в последните месеци на територията на областта. Той се състои от изпълнението на два обекта с изключително голямо значение за Област Видин.
ОБЕКТ 1 е „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1“, представлява подмяна на трасе от около 1,5 километра тръбна мрежа, през което ще преминава около 35% от общото отпадъчно водно количество на град Видин.
Настоящата подмяна ще осигури необходимите санитарно-хигиенни условия и удобства за бита, трудовата дейност и отдиха на населението.
Трасето на канализационния колектор е трудно за изпълнение поради дълбоките си изкопи, както и малката денивелация между крайните му точки, което цялостно затруднява изграждането на канализационни системи.

Допълнителните трудности идват от условията, че колекторът преминава през частни имоти, включително под неработеща от години промишлена сграда, както и под железопътна линия. Всички тези трудности ще бъдат преодолени с цел степента на изграденост на канализационната мрежа на гр. Видин да достигне 100%.
След приключване на дейностите по бул. „Панония“ е предвидено цялостното асфалтиране на засегнатия от реконструкцията участък.
Освен полагане на тръбна мрежа, също така ще бъдат изградени множество шахти, ще бъдат реконструирани сградни канализационни отклонения, както и ще бъдат поставени дъждовни оттоци, които да спомагат за по-бързото оттичане на водните количества по време на интензивни валежи.

ОБЕКТ 2 е „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън“ до гр. Видин“ и представлява изключително важен обект за Област Видин, тъй като водоснабдителна система „Сланотрън-Видин“ захранва помпено гр. Видин и още 21 села от 3 общини в Област Видин. Общата дължина на трасето е 14 678м.
Настоящият водопровод, изпълняващ тази функция е изграден през 1970г. и поради дългите си години на експлоатация е силно ерозирал. Това се получава вследствие на корозия при стоманените водопроводи и износването на гумените уплътнения при връзките на азбестоциментовите тръби. В резултат на посоченото, броя на авариите в последните години се е увеличил прогресивно, като това е неприятно освен за гражданите на населените места, така и за „Водоснабдяване и канализация – Видин“, чиито разходи се увеличават, а експлоатацията става все по-трудна.


Всичко това е довело до решението за реконструкция на довеждащия водопровод, като освен тръбната мрежа, ще бъдат подменени и много съоръжения по водопроводната мрежа, които да спомогнат безпроблемното й функциониране.
Проектът на новия водопровод е разделен на три етапа с цел успоредно изпълнение в по-кратки срокове, които са от полза за населението и за „Водоснабдяване и канализация – Видин“. Въпреки всичко един от етапите изисква да бъде направена връзка между новоизградения водопровод и съществуващата разпределителна мрежа на гр. Видин, което налага при извършването на тази дейност водата да бъде спирана, за което „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД предварително ще уведомява гражданите и се надява на разбиране и търпение от тяхна страна.
Основната цел след изграждане на реконструирания водопровод е Област Видин да се осигури качествено и безпроблемно постоянно водоснабдяване на населението на Област Видин.

Skip to content