ПРЕЗ 2024 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” ЕООД
ЩЕ ОСИГУРИ НА СВОИТЕ СЪГРАЖДАНИ ПО-КАЧЕСТВЕНО И БЕЗПРОБЛЕМНО ПОСТОЯННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Продължава изпълнението на проектът за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016, чийто бенефициент е “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД, гр. Видин.
Довеждащият водопровод на Видин ще бъде изцяло подменен с цел по-качествено и безпроблемно постоянно водоснабдяване.
Проектът включва два обекта на територията на област Видин.
Първият от тях е проектът за реконструкция на Довеждащ водопровод от помпена станция „Сланотрън” до гр. Видин, който е насочен към подмяна на старото трасе на довеждащия водопровод, изграждано в периода 1972 – 1975 год.

Съществуващият водопровод е силно амортизиран, вследствие основно на химична и електрохимична корозия и износване на гумените уплътнители на връзките. Голяма част от съоръженията по водопровода /въздушници, изпразнители, разпределителни шахти/ са в лошо техническо и експлоатационно състояние. В резултат на всичко това в последните 10 – 15 години се регистрира прогресивно увеличение на броя на авариите по водопровода. Това води до чести прекъсвания във водоподаването на гр. Видин и 21 села, свързани със сериозни технически затруднения при отстраняване на авариите, както и със сериозно увеличение на разходите на В и К – оператора за елeктроенергия, материали и механизация.
Проектът за „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън“ до гр. Видин“ ще изгради цялостна подмяна на водоснабдителна система „Сланотрън-Видин“.
Общата дължина на трасето е 14 678м.
Към момента линейно изградена е половината дължина. По трасето на водопровода са разположени и множество шахти, които успоредно се изграждат и в тях се монтират нужните съоръжения. Останалата половина от водопровода активно ще се положи в предстоящите месеци, стига метеорологичните условия да са благоприятни.
Инвестицията се прави с цел след изграждане на реконструирания водопровод „Водоснабдяване и канализация-Видин“ да доставя качествено и безпроблемно постоянно водоснабдяване на населението на Област Видин.


Вторият обект е за реконструкция на канализационен колектор.


Той е разделен на два етапа, по които се работи успоредно. Предизвикателният характер на обекта предразполага към по-бавни темпове на изпълнение.


Целта след завършване на двата участъка е гр. Видин да има цялостно изграден канализационен колектор, което предразполага към по-благоприятна среда за живеене на гражданите на града.

Skip to content