ПО-ВИСОКИ САНИТАРНО-ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО  ОТ РЕГИОН ВИДИН В РЕЗУЛТАТ НА НОВОИЗГРАЖДАЩИТЕ СЕ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД НА ГР.ВИДИН И УЧАСТЪК ОТ КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР

  • 15 246 929,81 лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“,
  • 2 690 634,66 лв. национално съфинансиране и
  • 5 716 071,33 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД.
Skip to content