Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1 – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 

„Водоснабдяване и канализация- Видин“ ЕООД гр.Видин се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалния уебсайт на „Водоснабдяване и канализация- Видин“ ЕООД  гр.Видин https://vik-vidin.com

Стандартът, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание e EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

  1. Статус на съответствие– съответства частично на изискванията на посочения стандарт поради изключенията, посочени в Приложение 1.
  2. Недостъпно съдържание – несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта са описани по-долу в таблица Приложение 1.

Приложение 1

Изискване на стандарта Пояснения
Текстово представяне на нетекстовата информация Частично осигурено
Алтернативно представяне на аудио и видео материалите Не е осигурено
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други) Не е осигурено
Изключва се представяне на текст във вид на изображение Частично осигурено
Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключения Частично осигурено
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др. Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения Не е осигурено
Предположения за корекция при въвеждане на данни Не е осигурено
Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни) Не е осигурено

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити или са покрити частично.  Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Методът, използван за изготвяне на декларацията е оценка, направена от трето лице.

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес:

Видин 3700, ул. „Широка” № 18

„ВиК-Видин“ ЕООД

е-майл: support@vik-vidin.com

Данни за контакт с длъжностното лице, отговарящо за сайта:

Елеонора Динчева, системен администратор  – тел. 094 601065, е-мейл: support@vik-vidin.com

Процедура по прилагане:

  1. Процедура по разглеждане на постъпили сигнали относно достъпността на уебсайта:

– Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за не спазени изисквания за достъпност на съдържанието на интернет страницата на „Водоснабдяване и канализация- Видин“ ЕООД гр.Видин, се подават :

  •                                на хартия (лично или по пощата чрез лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Видин 3700, ул. „Широка” № 18,

– Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на не спазени изисквания за достъпност или мотивиран отказ.

– Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща на същата, когато е подаден чрез Системата за сигурно електронно връчване отговорът се изпраща чрез същата, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес.

Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

  1. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. I, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление” чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” 6, София 1000; по електронен път на (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници”) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, София 1000.
  2. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление”.

РАЗДЕЛ 2 – ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Уеб сайтът на „Водоснабдяване и канализация- Видин“ ЕООД гр.Видин е създаден с мисълта да бъде достъпен за колкото може повече хора, включително и потребители, използващи екранни четци и други помощни технологии. Браузърите и техниките за разработване на достъп до съдържание в интернет се развиват много бързо и дават все по-големи възможности на потребителите да подобряват достъпността до интернет съдържанието със средствата на самия браузер.

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Някои типове съдържание (напр. аудио и видео материали) са недостъпни по своето естество за определени категории потребители, и са необходими допълнителни средства и усилия за осигуряване на тяхната достъпност.

Тъй като поддържането на достъпността е задача с перманентен характер, ако срещате затруднения с публикувано от нас съдържание, моля да свържете с нас и да опишете проблема. Това ще ни помогне непрекъснато да подобряваме и поддържаме достъпността на сайта.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 01.08.2023 г.

Дата на публикуване на уебсайта: 08.08.2023 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и преработване на уебсайта: 13.12.2023г.

Skip to content