Зaкони и наредби

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги

 

Закон за водите

 

Закон за обществените поръчки

 

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

 

Закон за авторското право и сродните му права

 

Закон за собствеността

 

Закон за защита на личните данни

 

Закон за устройство на територията

 

Закон за управление на етажната собственост

 

Закон за опазване на околната среда

 

Закон  за измерванията

 

Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

 

Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

 

Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

 

Правила за избор на изпълнител на обществена поръчка

 

Политика за оповестяване на информацията на „ВиК – Видин“ ЕООД

Skip to content