На основание Решение №Ц-32/30.12.2022г, и Заповед №Р-253/30.12.2022г на Управителя на ВиК Видин ЕООД, считано от 01.01.2023г се променят цените на следните ВиК услуги:

№ по редНаименование на услугатаЦена без ДДС
лв./куб.м.
Начислен ДДС
лв./куб.м.
Цена с ДДС
лв./куб.м.
1.Доставяне на вода на потребителите2,213 0,4432,656
2.Отвеждане на отпадъчни води0,3780,0760,454
3.Пречистване на отпадъчни води
– битови и приравнени към тях потребители
0,3140,0630,377
Skip to content