Изберете страница

Процедури по ЗОП

Открита процедура АОП №00974-2016-0002-възложена

Предмет на обществена поръчка са доставката на тръби от PVC за водоснабдяване и канализация обособени в две самостоятелни позиции :

1. Доставка на муфирани напорни PVC- О тръби за водоснабдяване;

2. Доставка на PVC тръби за канализация.

повече информация

Открита процедура АОП №00974-2016-0001 – възложена

Предмет на обществена поръчка са доставката на водомери, обособени в три самостоятелни позиции :

ОП1 Доставка на едноструйни, многоструйни водомери и компоненти за дистанционно отчитане

ОП2 Доставка на волманови и комбинирани водомери

ОП3 Доставка на електронни ултразвукови водомери

повече информация

Съобщение по чл.69, ал.3 от ЗОП

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съгласно разпоредбите на чл.69а , ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме ,че ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка с предмет Избор на доставчик на електрическа енергия средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група , oбособена в две самостоятелно обособени групи :

повече информация

Открита процедура АОП №00974-2015-0003 – възложена

Избор на доставчик на електрическа енергия  средно напрежение, доставчик на  ниско напрежение  и координатор на балансираща група  за нуждите на В и К Видин ЕООД „ на основание чл. 14, ал. 3 , т. 2  и по реда на чл.103, ал.1`от ЗОП  , обособена в две самостоятелно...

повече информация

Съобщение по чл.69, ал.3 от ЗОП

Съобщение за отваряне на ценови оферти.

Съгласно разпоредбите на чл.69а , ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме ,че ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка за доставка на тръби и принадлежности – тръби и фасонни части от полиетилен за водоснабдяване, реализирана чрез открита процедура ще бъдат отворени на дата 12.05.2015 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на Дружеството, ет. 3, Заседателна Зала.

повече информация

Съобщение по чл.69, ал.3 от ЗОП

Съобщение за отваряне на ценови оферти и резултати от оценка на оферти.

Съгласно разпоредбите на чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме ,че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на дата 08.05.2015 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на Дружеството, ет. 3 , Заседателна зала. тук

повече информация

Открита процедура АОП №000974-2015-002

Доставка на тръби и фасонни части от полиетилен за водоснабдяване с диаметри и налягане, подробно описани в пълното описание на предмета на поръчката.

 

Срок на договора: 1 година

 

Прогнозна стойност на цялата поръчката: 165000 лв.

 

Краен срок за получаване (изтегляне) на документи: 05.05.2015г., 17:00 ч.

 

Краен срок за подаване на документи: 05.05.2015г., 17:00 ч.

повече информация

Открита процедура по ЗОП АОП №00974-2015-0001

Доставка на течни горива – бензин и дизелово гориво, чрез зареждане на бензиноколонка за нуждите на МПС, собственост на В и К Видин

 

Срок на договора: 2 години

 

Прогнозна стойност на цялата поръчката: 400 000 лв.

 

Краен срок за получаване (изтегляне) на документи: 24.04.2015г., 17:00 ч.

 

Краен срок за подаване на документи: 24.04.2015г., 15:00 ч.

 

Дата на отваряне на документите: 27.04.2015г. от 10:30 часа. в административната сграда на “ В и К “ ЕООД Видин, ул. ” Широка ”18

 

повече информация

Открита процедура по ЗОП

Доставка на течни горива – бензин и дизелово гориво, чрез зареждане на бензиноколонка за нуждите на МПС, собственост на В и К Видин

 

Срок на договора: 1 година

 

Прогнозна стойност на цялата поръчката: 226 000 лв.

 

Краен срок за получаване (изтегляне) на документи: 07.04.2014г., 17:00 ч.

 

Краен срок за подаване на документи: 14.04.2014г., 15:00 ч.

 

повече информация