Изберете страница

Уважаеми потребители,

Съгласно изискванията на чл.56 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, одобрен от КЕВР с Решение №ОУ-09/11.08.2014г. жалби, сигнали и заявления да ВиК оператора може да подава само потребител на ВиК услуга по смисъла на §1 ал.1 т.2 от Допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги:

„Потребители“ са:

а) юридически или физически лица – собственици или ползватели на съответните имоти, за които се предоставят В и К услуги;

б) юридически или физически лица – собственици или ползватели на имоти в етажната собственост;

в) предприятия, ползващи вода от водоснабдителните мрежи на населените места за технологични нужди или подаващи я на други потребители след съответна обработка по самостоятелна водопроводна инсталация, непредназначена за питейни води.

Ако не е титуляр на партидата, ползвателят на имот е необходимо да представи договор за наем на съответния имот или адресна регистрация, за да има основание за искане на информация или подаване на сигнал, заявление или жалба.