Изберете страница

„Водоснабдяване и канализация Видин“ ЕООД уведомява своите потребители, на основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/ 18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г., че ще внесе предложение за изменение на цената за услугата „пречистване на отпадъчни води“ за 2021г., като предложените цени без ДДС са както следва:

Пречистване на отпадъчни води

1. Битови и приравнените към тях потребители                     0.532лв./куб. м

2. Промишлени и други стопански потребители                                        

                  – степен на замърсяване 1                                        0.585лв./куб. м

ПСОВ Видин е прехвърлена на ВиК Видин на 01.04.2020г. Предложеното увеличение на цената за услугата пречистване се налага от факта, че В Бизнес плана на дружеството цените са одобрени на база прогнозни разходи заложени в проекта, а действителните разходи значително завишават одобрените в БП и заложените в цената.