Изберете страница

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г.

„В и К – Видин” ЕООД Видин уведомява своите потребители, че ще внесе предложение за утвърждаване изменение на цените на предоставяните на територията на дружеството ВиК услуги.

Предложението предвижда утвърждаване от  КЕВР на следните цени без ДДС:

УслугаМярка2022г.2023г.2024г.2025г.2026г.
1.Доставяне на вода на потребителите      
1.1.Битови и приравнените към тях потребителилв./куб.м2.0712.2772.5182.6382.728
2.Отвеждане на отпадъчни води      
2.1.Битови и приравнените към тях потребителилв./куб.м0.4390.4820.5440.5890.673
3.Пречистване на отпадъчни води      
3.1.Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребителилв./куб.м0.5230.5770.6340.7030.777

Бизнес планът за регулаторен период 2022 г. – 2026 г. е изготвен съобразно изискванията на българското законодателство и следвайки указанията на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР

Така оповестените цени за петгодишният регулаторен период отразяват актуалните и бъдещи икономически реалности, вкл. непрестанно увеличаващите се цени на електроенергията; значително нарасналите цени на най-използваните в отрасъла материали (стомана, пластмаса), на горивата и др.

Оповестените цени са прогнозни и предстои да бъдат разглеждани и обсъждани в контекста на поставените пред ВиК операторите цели от местните власти, областните управи, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, МРРБ и най-вече КЕВР, преди да бъдат утвърдени и влязат в сила от 01.01.2022 г