Продължава успешната работа по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД.

“Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД и Звеното за управление на проекта  работят усърдно съвместно с Община Видин, с цел успешната подготовка на всички административни дейности преди започване на строително монтажните работи по проекта, които се предвижда да стартират с разкриване на строителни площадки в началото на строителен сезон 2022 година през месец Март.

Във връзка с изпълнението на договор за „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация), Община Видин осигури безвъзмездно поставяне на информационни билбордове на територията на Общината, като за целта след съгласуване и одобрение на Общински съвет, бе сключен Договор между “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД и Община Видин за дейността.

Към момента по проекта има сключени договори с предмети:

 1. „Консултантски услуги за подготовка на проектно предложение до сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“;
 2. „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на идейните инвестиционни проекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин“;
 3. „Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин“;
 4. „Организация и управление на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Видин”;
 5.  „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин;
 6. „Консултантски услуги за експерта оценка на земята, предвидена за придобиване/обезщетение във връзка с изпълнение на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин; 
 7. „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин”, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”;
 8. Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на работния проект и изпълняване функциите на инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – ВИДИН” ЕООД, гр. Видин” по 2 обособени позиции:
 9. Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК за обект „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1”,
 10. Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин
 11. Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1;

Реализирането на проекта ще доведе до подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда, както и устойчиво развитие, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в обособената територия на “ВиК” ЕООД, гр. Видин.

В началото на месец септември се проведе встъпителна пресконференция, на която инж. Пламен Захариев – ръководителят на проекта представи подробна информация за проекта и неговите цели, източниците на финансиране, сключените договори, както и за напредъка в изпълнението на дейностите и очакваните резултати от тяхното реализиране.

Общата стойност на проекта е в размер на 23 653 635,80 лв., от които 15 246 929,81 лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“, 2 690 634,66 лв. национално съфинансиране и 5 716 071,33 лв. собствен принос. Срокът за реализация е до 31.12.2023г. 

Skip to content