Успешно продължава работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин  по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин.

Срокът за реализация на проекта е до 31.12.2023г.  

В резултат на изпълнението на проекта ВИК дружеството ще постигне разширяване и подобряване на ВиК структурата във връзка с питейните и отпадъчните води, в съответствие със законодателството на ЕС и на Република България.

Вече има публикувани решения за избор на изпълнител за  последните две обявени обществени поръчки, за които предстои да бъдат сключени договори.

За обществена поръчка с предмет „Внедряване на допълнителни модули към интегрирана географска информационна система (ГИС)“ , информацията е публикувана на 17 декември 2021 г. в платформата за електронни обществени поръчки https://app.eop.bg.

Избран изпълнител за обществената поръчка е фирма „ПРОТОК” Д.О.О. Предстоящите дейности заложени за изпълнение на обществената поръчка са:

Дейност 1: Анализ на данните на действащата географска информационна система.

Дейност 2: Внедряване на софтуерните приложения в тестова среда.

Дейност 3: Тестване на новите модули за съвместимост с действащата ГИС.

Дейност 4: Одобрение и приемане на софтуера с приемо-предавателен протокол.

Дейност 5: Обучение на служителите за работа с новите модули.

Тяхното реализиране ще даде възможност за:

–              Използване на пълната функционалност и възможности на Географската информационна система за подобряване на работата на служителите във ВиК Видин;

–              Увеличаване ефективността на процеса на управление на авариите и намаляване на загубите на вода;

–              Съкращаване на сроковете за административното обслужване на клиентите;

–              Правилно планиране и следене на разходите за реконструкции и ново строителство.

За  обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции“ за Обособена позиция 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин“, информацията е публикувана на 12 януари 2022 г. в профила на купувача на сайта на ВиК Видин  https://vik-vidin.com/?p=10507

Има издадено решение  за избор на изпълнител   за Обособена позиция 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции.

 Общата дължина на трасето, предвидена за реконструкция е 14 521 м.

Реализирането на проект Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин“ цели:

-Подобряване качеството на живот на населението и повишава нивото на предоставяните услуги.

-Намаляване на водните загуби и оптимизация на експлоатационните разходи на ВиК операторите.

-Намаляване на риска от замърсяване на водни басейни чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване.

-Намаляване на риска от замърсяване на подземни води чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване.

-Изготвяне на стратегия за обезвреждане на утайки от пречистване на отпадъчни води.

-Подобряване на екосистемите и биоразнообразието в ареала на водните басейни и подземните водни басейни.

-Постигането на баланс между потребностите, свързани със защитата на околната среда и общественото здраве, както и на изискванията за  устойчиво развитие в България;

-По-добро функциониране и управление на елементите на водоснабдителната система – технически намаляват загубите на вода в разпределителната мрежа до 25% през 2048 г. за агломерациите, в които ще се извършват инвестициите.

-Опазване на околната среда и на водните екосистеми;

-В процеса на осъществяване на инвестицията ще се открият нови работни места, които ще допринесат за намаляване на безработицата в региона, която е с едни от най-високите показатели за цялата страна.

С изпълнението на проекта ще се елиминират участъците с обратни наклони, което ще повиши проводимостта на колектора. Ще се избегне образуването на утайки в колектора и намали и инфилтрацията на подпочвени води.

Общата стойност на проекта е в размер на 23 653 635,80 лв., от които 15 246 929,81 лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“, 2 690 634,66 лв. национално съфинансиране и 5 716 071,33 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД.

Подробна информация за етапите на реализиране на проекта е публикувана на сайта на ВиК Видин: www.vik-vidin.com, секция ЕВРОПРОЕКТИ.

Skip to content