Изберете страница

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г.

„В и К – Видин” ЕООД Видин уведомява своите потребители, че ще внесе предложение за утвърждаване изменение на цените на предоставяните на територията на дружеството ВиК услуги.

Предложението предвижда утвърждаване от  КЕВР на следните цени без ДДС:

УслугаМярка2022г.2023г.2024г.2025г.2026г.
1.Доставяне на вода на потребителите      
1.1.Битови и приравнените към тях потребителилв./куб.м2.2732.3952.5492.6282.725
2.Отвеждане на отпадъчни води      
2.1.Битови и приравнените към тях потребителилв./куб.м0.4060.4090.4100.4260.424
3.Пречистване на отпадъчни води      
3.1.Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребителилв./куб.м0.4440.4570.4720.4880.508

Бизнес планът за регулаторен период 2022 г. – 2026 г. е изготвен съобразно изискванията на българското законодателство и следвайки указанията на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР

Така предложените цени подлежат на утвърждаване от КЕВР, съгласно Глава четвърта „ Регулиране на цените на В и К услугите „ – чл. 14 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/.

Окончателно одобрените от КЕВР цени ще бъдат публикувани по реда на чл. 20 от ЗРВКУ и чл. 26, ал. 3 от „ Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги“.