На основание Решение №БП-Ц-18/31.08.2022г, и Заповед №Р-169/01.09.2022г на Управителя на ВиК Видин ЕООД, считано от 01.09.2022г се променят цените на следните ВиК услуги:

№ по редНаименование на услугатаЦена без ДДС
лв./куб.м.
Начислен ДДС
лв./куб.м.
Цена с ДДС
лв./куб.м.
1.Доставяне на вода на потребителите2,272 0,4542,726
2.Отвеждане на отпадъчни води0,4060,0810,487
3.Пречистване на отпадъчни води
– битови и приравнени към тях потребители
0,3910,0780,469

Skip to content