Световен ден на водата 2017г – Защо отпадни води?

 

 

 

 

Световен ден на водата 2017

 

Повече от 80% от използваната вода се връща в природата непречистена.

 

Тази година темата e в подкрепа на SDG 6.3 относно подобряване на качеството на водите и намаляване, пречистване и повторно използване на отпадъчните води.

 

В световен мащаб, по-голямата част от всички отпадъчни води от нашия домове, градове, промишлеността и селското стопанство се вливат обратно в природата, без да се пречистват или се използват повторно – като се замърсява водата за пиене, къпане и напояване и така се губят ценни хранителни вещества и други възстановими материали.

 

Намаляването, безопасното пречистване и повторното използване на отпадъчните води, например в селското стопанство и аквакултурите, защитава работниците, фермерите и потребителите, осигурява безопасността на храните, здравето и благосъстоянието.

 

За повече подробности:  

http://www.worldwaterday.org/wp-content/uploads/2017/01/Fact_sheet_WWD2017_EN.pdf