Предложение за изменение

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изменение на цените на ВиК услуги, предоставяни от

 „Водоснабдяване и канализация– Видин ” ЕООД

 

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/ 18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г.

 

„В и К – Видин” ЕООД уведомява своите потребители, че във връзка представянето на преработен Бизнес план за развитие на дейността на Дружеството за период 2017г. – 2021г., ще внесе предложение за изменение на цените на предоставяните на територията на дружеството ВиК услуги за регулаторния период .

 

Предложението предвижда утвърждаване от КЕВР на следните цени без ДДС по години:

 

 

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

Цена за доставяне, лв/ куб.м.

1,78

1,94

2,08

2,13

2,20

Цена за отвеждане, лв/ куб.м.

0,41

0,42

0,48

0,56

0,58