Предложение за изменение на цените на ВиК услуги

 

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/ 18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г.

 

 „В и К – Видин” ЕООД уведомява своите потребители, че във връзка представянето на преработен Бизнес план за развитие на дейността на Дружеството за период 2017г. – 2021г., ще внесе предложение за изменение на цените на предоставяните на територията на дружеството ВиК услуги за регулаторния период .

 

Предложението предвижда утвърждаване от КЕВР на следните цени без ДДС по години:

 

 

 

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

 

Цена за доставяне, лв/ куб.м.

 

1,563

1,684

1,757

1,802

1,860

Цена за отвеждане, лв/ куб.м.

 

0,272

0,275

0,296

0,340

0,337

Цена за пречистване на отпадъчни води на битови и приравнени към тях потребители,   лв/ куб.м.

 

-

-

0,283

0,295

0,308

Цена за пречистване на отпадъчни води на промишлени и други стопански потребители:

- за степен на замърсяване 1, лв/ куб.м.

-

-

0,311

0,325

0,339