Покана за участие в пазарни консултации

ПОКАНА

 

 

за провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: „Организация и управление на проект „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация Видин ” ЕООД, гр. Видин, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

 

 

Прикачени файлове