Изберете страница

Дата на създаване на преписката 03.10.2019г.

Наименование на ОП

 

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин”, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

Дата на публикация 03.10.2019г. Решение ОП
Дата на публикация 03.10.2019г. Обявление ОП
Дата на публикация 03.10.2019г. Връзка с АОП – Решение Обявление
Дата на публикация 03.10.2019г. Документи и образци

Техническа спецификация

Дата на публикация 03.10.2019г. Документация ОП
Дата на публикация 03.10.2019г. Проект на договор
Дата на публикация 03.10.2019г. Образци
Дата на публикация 03.10.2019г. Единен наръчник
Дата на публикация 18.10.2019г. Разяснение на запитване по ОП
Дата на публикация 23.10.2019г. Промяна дата и час на отваряне на оферти
Дата на публикация 17.02.2020г. Протокол комисия
Дата на публикация 17.03.2020г. Протоколи комисия
Дата на публикация 17.03.2020г. Окончателен протокол
Дата на публикация 17.03.2020г. Решение за прекратяване на процедурата
Дата на публикация 30.04.2020г. Обявление за невъзлагане на ОП