Изберете страница

Разходът на питейна вода за всеки имот се измерва чрез измервателен уред–водомер. Водомерите трябва да са изправни и пломбирани. Имотите, които се водоснабдяват, най–общо се разделят на два вида:
· Индивидуални
· Сгради – етажна собственост

При индивидуалните имоти (къщи, обществени сгради, търговски помещения и стопански предприятия), ползващи вода за технологични нужди, водата се измерва само с един водомер, монтиран на свързващото водопроводно отклонение. Арматурният възел се монтира в шахта, разположена на максимално разстояние 2 метра от дворищната регулационна линия или в лесно достъпно затворено помещение, когато сградата отстои на не повече от 5 м. от уличната регулационна линия.
За собственици на имоти извън строителните граници на населените места, обособени като вилни зони или земеделски имоти, измерването се извършва чрез един общ водомер, монтиран в мястото на водовземането от  водоснабдителната система.

При сградите етажна собственост има два вида водомери:

1. Общ (централен водомер), които измерва цялото подадено количество вода  в сградата. Поддръжката е задължение на фирмата ни и ремонтът е за наша сметка. Стремежът на фирмата е водомерът да се поддържа в добро състояние, което да гарантира точно отчитане на  използваната вода. Общият водомер дава възможност да се контролират и откриват навреме нарушения или технически неизправности по вътрешно-сградната водопроводна мрежа.

2. Индивидуални (контролни) водомери.
Монтират се в апартаменти, магазини или офиси, които са части от етажната собственост. С тях се измерва  консумацията на студена и топла (при топлофицирани сгради) вода. Водомерите са собственост на клиентите и тяхно задължение е да ги доставят и монтират. Отговорността по поддръжката, проверката и ремонта на тези водомери е на клиента.
За да Ви се открие партида за водата на определен адрес е необходимо да попълните Молба (образец) при касиер–домакина на експлоатационния район или в Центъра за работа с клиенти и да заплатите съответната такса. След това на място ще Ви посети водопроводчик, който ще провери монтажа на водомера и ще го пломбира с пломби на “ВиК”. Такава е процедурата по откриване на партида и узаконяване на водомер.

Отчитане на водомери:
Водомерите се отчитат от служители на фирмата “ВиК”- инкасатори /проверител водомери/. Въпреки, че наредбата позволява период на отчитане на 3 (три) месеца, за улеснение на нашите клиенти водомерите се отчитат всеки месец. Срещу отчетеното показание изискваме подпис на клиента и по този начин го информираме за направения  от него разход.
При всички жилища тип комунален (блокове, кооперации), които съставляват 80% от абонатите ни, водомерите са монтирани на недостъпни за пряк достъп  помещения – бани, тоалетни  или кухни.
Изпълнението на служебните задължения по отношение на отчитане на водомерите е свързано с посещаването на домовете на гражданите. Всеки абонат, откривайки партида за апартаментните водомери, поема и задължението да осигурява на легитимираните от предприятие “ВиК” длъжностни лица свободен достъп за отчитане, проверка и евентуално прекъсване на водомерите.
При невъзможност да се осигури достъп за отчет на контролните (апартаментни водомери), може да съобщите числата, отчетени от Вас или да уговорите удобен  час и ден за отчитане.
При невъзможност да се изпълнят горните условия, максимум до два отчетни периода се начислява служебна консумация.
Възможностите за отчитане на водомерите при етажната собственост са следните:
· Служител на “ВиК” /проверител водомери/ отчита централния и апартаментните водомери, като разликата, оставаща на централния водомер, се разпределя пропорционално на индивидуалната консумация.

· Служител на “ВиК” /проверител водомери/ отчита централния и апартаментните водомери, като разликата, оставаща на централния водомер, се разпределя по приет от общото събрание на  входа начин.

Къде да се търсят причините в  големите разлики, оставащи към централния водомер:

· Лошо състояние на  вътрешната инсталация;

· Нерегламентирани преустройства на вътрешно-сградната инсталация и включване на пол-зватели без контролен водомер;

· Липса на  пломби на  холендерите на водомерите;

· Неизвършени профилактични проверки в регламентираните срокове.

Проверка на водомерите:
Когато абонатът се съмнява в изправността на  водомера, има право да поиска  от съответно лицензирано лице извършване на проверка за точност. Съгласно Наредбата за средствата за измерване, подлежащи на метрологичен контрол, допустимата грешка при първоначална проверка или проверка след ремонт на водомерите за студена вода е  ± 2 %  и ± 3 % за водомери за топла вода, а при периодична проверка е ± 5 % за двата вида водомери.
Съгласно българските стандарти, точността на индивидуалните водомери с дебит над 10м3 се проверява на всеки 5 години, а на тези с дебит по-голям от 10м3 – на две години.
Състоянието на водомерите се следи от инкасаторите, които дават информация за повредените водомери при минаване  за отчет по месечния  график. Ако клиентът прецени, че водомерът е повреден, може сам да се обади, за да информира съответното звено, и да бъде проверен. За индивидуалните водомери проверката се заплаща.

Внимание клиенти! Водомерът може да се сваля за ремонт само от служител на “ВиК”, който изготвя протокол за демонтаж с данните за фабричния номер на водомера, както и показанията му. Протоколът се прави в два екземпляра и се подписва от абоната и представителя на “ВиК” . След всяка проверка, ремонт (демонтаж и монтаж) на арматури и водомери, се пломбира холендера на арматурно-водомерния възел от представители на “ВиК” . Всякакви  манипулации, извършени без знанието на “ВиК”, се смятат за нарушение.

Модели водомери:
Ето някои примери как да отчитате най-често срещаните модели водомери:

image001

Черните цифри показват кубическите метри, а червените – литрите. Стрелката показва милилитрите. На илюстрацията показанието е: 627 м3, 156 литра и 500 милилитра. При съставянето на сметката Ви се използват само изразходваните кубически метри.

Черните стрелки показват кубическите метри, а червените – литрите. На илюстрацията показанията са: 5835 м3 и 609 литра. При съставянето на сметката Ви се използват само изразходваните кубически метри.

Цифрите показват кубическите метри, а стрелките – литрите. Показанията на илюстрацията са: 15738 м3 и 36 литра. При съставянето на сметката Ви се използват само изразходваните кубически метри.

Цифрите показват кубическите метри – въпреки че последната цифра е червена и по-голяма, а стрелките показват литрите. На илюстрацията показанията са: 15738 м3 и 36 литра. При съставянето на сметката Ви се използват само изразходваните кубически метри.

image002
image003
image004

Изисквания към индивидуалните водомери:   

Индивидуалният водомер е средство за измерване на изразходваните количества вода в от-делните имоти. Потреблението на домакинствата в сгради – етажна собственост с узаконени и изправни индивидуални водомери се определя въз основа на показанията на тези водомери плюс съответната част от количеството “общи нужди” (разликата между показанията, от-четени по общия водомер и сбора от показанията, отчетени по индивидуалните водомери).
Индивидуалните водомери трябва да бъдат тип, одобрен от Държавната агенция по метроло-гия и технически надзор (ДАМТН). Водомерите трябва да отговарят на изискванията на Закона за измерванията (ЗИ), на Наредбата на Министерски съвет за “Средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” по чл. 28 от ЗИ и  Заповед № А-412 / 16.08. 2004 г. на Председателя на ДАМТН.

Какво трябва да знаете при покупка на нов водомер?

Той трябва да има оловна пломба или стикер, залепен на корпуса му. На оловната пломба е отбелязана годината на последната метрологична проверка, а на стикера годината, през която трябва да се направи следващата проверка за точност.

Какви са изискванията за монтаж на водомерите?
Водомерите се монтират на отклоненията на водопроводната инсталация, захранваща имота с вода,  по посока на водния поток, при спазване на указанията на производителя. Водомерите се монтират на достъпно и светло място, за да може да се извършват отчети на показанията. През тях трябва да преминава водата към всички водочерпни прибори (кранове на чешми, тоалетни казанчета, бойлери, перални, съдомиялни машини и пр.).

Какви са условията за узаконяване на водомерите?

Узаконяването на водомерите за студена и топла вода се извършва чрез пломбирането им към  водопроводната тръба с пластмасова пломба. Водомерите се пломбират, когато:
· не са изминали повече от 5 години от последната метрологична проверка за водомери за топла и студена вода, отчитащи номинален разход по-малък или равен на 15 кубически метра в час;
· не е прекъсната връзката на оловната пломба към водомера;
· водомерът няма външни повреди;
· циферблатът му е чист;
· в случай, че цифрите на оловната пломба не се четат, годината на метрологичната проверка се доказва чрез протокол от лицензирана лаборатория или с документ, издаден при ремонт на водомера.

Когато горните условия не са изпълнени, се  изисква  проверка  на водомера в лицензира-на метрологична лаборатория. Водомерът се узаконява при условие, че констатацията от лабораторията гласи: “съответства с одобрения тип” или “годен”.

· броячният механизъм не е блокирал;
· всички изисквания за монтаж на водомерите са спазени.