За нас

“Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Видин, е търговско дружество, регистрирано със 100% държавно участие, ЕИК 815123415. Предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина. От 01.12.2020г дружеството влиза в състава на „Български ВиК холдинг“ ЕАД с ЕИК 206086428, който става едноличен собственик на капитала.

Предприятието е създадено през 1959 год. с 12 души персонал и директор Съло Даков, с цел поддръжка на водопроводната мрежа в гр.Видин. Началото на водоснабдяването на града е положено през 1938 год. от кмета на града д-р Бърни Бончев, с изграждането на водопровод с австрийски чугунени тръби от два шахтови кладенеца при ПС”Кос”.
В началото към града са подавани 40 л/сек. Тогава е построена и водопроводната мрежа по няколко основни улици – по проект на инж.Василев.

Високата квалификация на персонала и неговата отговорност при изпълнение на задълженията са основна предпоставка за изпълнение мисията на фирмата – непрекъснато подаване на вода до абонатите с необходимото налягане и качество, отговарящо на БДС. Фирмата поддържа 1680 км. водопроводна и 68 км. канализационна мрежи. В активите на дружеството има 68 водоснабдителни помпени станции и 3 канализационни, 111 водоизточници и 147 резервоара. От 128 водоснабдени населени места, 3-5 са на сезонен режим в зависимост от дебитите на водоизточниците.

В дружеството освен отстраняването на авариите по водопроводната и канализационна мрежа, се извършва проверка, ремонт, продажба и монтаж на водомери, инженерингови услуги, ремонт на инсталации в сградите на абонатите, отпушване на канализационни отклонения. Извършва се химически анализ на водоизточниците, а микробиологичният контрол в възложен на лабораторията на ХЕИ.

Експлоатационни райони

Годишни финансови отчети

Бизнес планове

Skip to content