Изберете страница

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР

Продължава изпълнението по проекта на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин, въпреки трудностите породени от епидемична обстановка обявена на територията на Републиката. По проекта ще бъде реконструиран довеждащ водопровод от помпена станция „Сланотрън“ до гр. Видин и се предвижда частична реконструкция на канализационния колектор, което ще повиши ефективността на работата на пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Видин.

Очаква се в краткосрочен период да бъде избран изпълнител за обществената поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1; Обособена позиция 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин.

Предвижда се строителството по проекта да стартира със започването на строителния сезон на 2021 година.

Директните ползи за населението след изпълнението на проекта са свързани с намаляване на риска от замърсяване на водни басейни чрез увеличаване на ефективността при събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчни води и с подобряване нивото на водоснабдяването в региона.

Изпълнението на отделните етапи на  проекта може да бъде проследявано на сайта на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД.