Изберете страница

Общата стойност на проекта е в размер на 23 653 635,80 лв., от които 15 246 929,81 лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“, 2 690 634,66 лв. национално съфинансиране и 5 716 071,33 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД.

Срокът за реализация на проекта е до 31.12.2023г.

Работата по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД“ продължава независимо от продължаващата епидемиологичната обстановка в страната.

До момента са сключени и са в процес на изпълнение седем договора с изпълнители, за услуги по различните дейности на проекта.

Текущи процедури за избор на изпълнители:

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции. Извършена е оценка на административната допустимост и съответствие на получените оферти и е публикуван Протокол № 1. Предстои техническа и финансова оценка;

Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на работния проект и изпълняване функциите на инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – ВИДИН” ЕООД, гр. Видин” по 2 обособени позиции. Извършена е техническа и финансова оценка на получените оферти, предстои публикуване на Решение за избор на изпълнител/и.

Предстоящи процедури за избор на изпълнители:

Разработване и внедряване на допълнителни модули на интегрирана географска информационна система (ГИС). Техническата спецификация за обществената поръчка е съгласувана с Държавна агенция „Електронно управление“, тръжното досие се подготвя.

Разработен е доклад от независим оценител за определяне пазарната стойност на засегнатите 348 бр. поземлени имоти (частни, общински и държавни) в землищата на гр. Видин, с. Сланотрън, с. Кутово, с. Антимово, с. Покрайна и с. Капитановци.

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ ЕООД УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТА, КОЙТО ЩЕ ПОДОБРИ УСЛУГИТЕ ВЪВ ВИК СЕКТОРА!