„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД 

УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ

 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,

ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД

Успешно продължава работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин  по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин.

Срокът за реализация на проекта е до 31.12.2023г.  

В резултат на изпълнението на проекта ВИК дружеството ще постигне разширяване и подобряване на ВиК структурата във връзка с питейните и отпадъчните води, в съответствие със законодателството на ЕС и на Република България.

Общата стойност на проекта е в размер на 23 653 635,80 лв., от които 15 246 929,81 лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“, 2 690 634,66 лв. национално съфинансиране и 5 716 071,33 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД.

На 19.05.2021г. се сключиха договори с избрани изпълнители за упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на работния проект и изпълняване функциите на инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – ВИДИН” ЕООД, гр. Видин” по 2 обособени позиции:

За Обособена позиция 1 „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК за обект „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1”, избраният изпълнител е „ЕКСПЕРТ НАДЗОР ВИК ВИДИН“ ДЗЗД, гр. София. В състава на обединението влизат следните фирми: „ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София, „ЕКСПЕРТИНВЕСТ“ АД, гр. Видин и „СТРОЙ ТЕХ НАДЗОР“ ЕООД, гр. София.

За Обособена позиция 2 Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин, избраният изпълнител е Обединение „ЕКО ПЪТ АКВА“, гр. София . В състава на обединението влизат следните фирми: ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Кърджали,„ПЪТКОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София и „АКВАИНС“ ЕООД, гр. София.

Продължава оценяването на оферти за обществена поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1; Обособена позиция 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин. В Профила на купувача на дружеството на 25.05.2021г е обявено отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници за 28.05.2021г.

Skip to content