“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД“  ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ

ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА

ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ –

ВИДИН” EООД

„ВиК – Видин“ продължава работата си за подобряване на ВиК структурата, чрез изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин. В резултат на неговото изпълнение ВИК дружеството ще постигне разширяване и подобряване на ВиК структурата във връзка с питейните и отпадъчните води, в съответствие със законодателството на ЕС и на Република България.

На 06 юли 2021г., в град Видин се проведе встъпителна среща с представители на избраните изпълнители за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на работния проект и изпълняване функциите на инженер по СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ФИДИК за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – ВИДИН” ЕООД, гр. Видин”  по 2 обособени позиции. По първата обособена позиция „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК за обект „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1” избраният изпълнител е Обединение „Експерт Надзор ВиК Видин“ ДЗЗД.  Участници в обединението са: „ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София, „ЕКСПЕРТИНВЕСТ“ АД, гр. Видин и „СТРОЙ ТЕХ НАДЗОР“ ЕООД, гр. София.

За Обособена позиция № 2 „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на Инженер по смисъла на договорните условия по ФИДИК за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин, изпълнителят е ДЗЗД „ЕКО-ПЪТ-АКВА“. Обединението е съставено от : „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Кърджали, „ПЪТКОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София и „АКВАИНС“ ЕООД, гр. София

На 21 юли 2021г. бе подписан договор за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга“, по Обособена позиция 1 „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1“, която  предвижда реконструкция на 1 450 m от Главен Колектор II с диаметър 1520/2400 mm и 1120/2150 mm. Той ще бъде подменен с канал от GRP тръби ф1800mm и участък под ж.п. линията с диаметър 2xф1000mm PP тръби в обсадни стоманени тръби 2x ф1200mm. Избраният изпълнител е „ВДХ“ АД.

В началото на месец септември се планира провеждането на начална пресконференция по проекта. По време на събитието ще бъде представен приносът на ЕС, състоянието на обектите преди реконструкциите, заложените цели, очакваните резултати и избраните изпълнители.

Общата стойност на проекта е в размер на 23 653 635,80 лв., от които 15 246 929,81 лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“, 2 690 634,66 лв. национално съфинансиране и 5 716 071,33 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД. Срокът за реализация е до 31.12.2023г. 

Skip to content