“Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин реализира проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД

На 17 септември 2021г., от 11:00 часа в лятната градина на ресторант „Нептун“, град Видин се проведе начална пресконференция по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и “Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин.

Общата стойност на проекта е в размер на 23 653 635,80 лв., от които 15 246 929,81 лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“, 2 690 634,66 лв. национално съфинансиране и 5 716 071,33 лв. собствен принос.
Продължителността на проекта е общо 54 месеца, от 05.09.2019г. до 05.03.2024г.

По време на пресконференцията ръководителят на проекта инж. Пламен Захариев представи подробна информация за проекта и неговите цели, източниците на финансиране, сключените договори, както и за напредъка в изпълнението на дейностите и очакваните резултати от тяхното реализиране.

Реализирането на проекта ще доведе до подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда, както и устойчиво развитие, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в обособената територия на “ВиК” ЕООД, гр. Видин.

Можете да разгледате или изтеглите презентацията тук

Skip to content