Въпроси и отговори

Как се разпределя разликата между консумацията на общия(главния) водомер и индивидуалните водомери в жилищните блокове и кооперации?

Разликата между отчета по общия водомер и сумата от отчетените водни количества по индивидуалните водомери се разпределя пропорционално по следния начин:

1. Сумират се количествата начислена консумация по индивидуалните водомери, свързани след общия водомер.
2. Полученото по т.1 количество се изважда от количеството вода, преминала през общия водомер и се получава разликата за разпределяне.
3. Получената по т.2 разлика се дели на полученото количество по т.1 и се получава коефициента за разпределяне.
4. С получения по т.3 коефициент се умножава начислената консумация по индивидуалните водомери и така се получава пропорционалната част от разликата.
(за справка: Наредба №9 за ползване на водоснабдителните и канализационните системи чл.30)

Причини, поради които се получава разлика между отчета на главния водомер и отчетите по апартаментните водомери в една жилищна сграда:

1. Апартаментните водомери, които най-често са от типа 5 м3 са с клас на точност „В”, което означава, че допустимата грешка за отчитане е ± 5%, т.е. слабите течове на казанчета, канелки, смесителни батерии и други може да не се обхващат от апартаментните водомери, но тези слаби течове, прибавени към общия моментен разход на вода се отчитат от главния водомер. Така само от разликата на точността на апартамент-ните водомери се натрупва разлика на общия водомер.
2. Периода на отчитане на главния водомер и апартаментните водомери, като тази разлика в по-голям период се изравнява.
3. Загуба на вода в сградната водопроводна инсталация.
4. Водочерпни прибори в общите части на сградата.

Как се разпределят отговорностите за водоснабдителната и канализационна мрежи между ВиК ЕООД – Видин и клиентите на фирмата?

разпределяне на отговорностите за мрежите между ВиК  и клиентите на фирмата

Отговорност за водоснабдителната мрежа:

“ВиК” ЕООД – Видин носи отговорност за снабдяването на имотите на своите клиенти с вода. Ремонтът и поддържането на цялата водопроводна мрежа до общия водомер на жилищния блок или кооперация, както и на самия него е за сметка на дружеството. Клиентите отговарят за вътрешната водопроводна инсталация след общия водомер.

Отговорност за канализационната мрежа:

“ВиК” ЕООД – Видин отговаря за отвеждането на отпадъчните води от имотите на своите клиенти чрез канализационната мрежа. “ВиК” ЕООД – Видин извършва ремонта и поддръжката на уличната канализационна мрежа. На канализационните отклонения и ревизионните шахти, като елементи на сградната канализация, поддържането им в добро техническо състояние е задължение на собствениците и услугите по поддържането им се извършват от дружеството за сметка на собствениците по действащите към момента цени за услуги на населението.

Как се контролира качеството на водата?

Използваната за питейно- битови цели вода е най-строго контролирания природен ресурс.

Контрол на качеството на питейната водата, подавана за нуждите на населението на Област Видин, обслужвано от „В и К- Видин” ЕООД, се извършва по утвърдена Програма за мониторинг.

Програмата за мониторинг е разработена от местните компетентни органи- „В и К- Видин” ЕООД и Регионална здравна инспекция- Видин, съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели.

Изпълнението на програмата осигурява ефективен контрол върху качествата на питейната вода, при активно сътрудничество между местните компетентни органи, за осигуряване на безопасна и чиста питейна вода в 128 населени места.

В зависимост от географското разположение на водоснабдените населени места и приблизително еднаквите качества на разпределяната вода са обособени 48 зони на водоснабдяване, в които се определени 264 пункта за взимане на проби.

Честотата на вземане на проби зависи от количеството разпределяна вода в съответната зона на водоснабдяване.

 

Обеззаразява ли се питейната вода и по какъв начин става това?

За да се предотврати попадането на болестотворни организми в доставяната питейна вода, и да се гарантира съответствието й със санитарно- хигиенните норми, водата се подлага на дезинфекция.

„В и К- Видин“ обеззаразява питейната вода с хлор- газ или натриев хипохлорит. Дозирането на дезинфектанта се извършва с дозаторни помпи на водоизточника или на резервоара за съответното населено място. Наличието на остатъчен дезинфектант във водата се следи всекидневно, за да се гарантира правилното й обеззаразяване.

Каква е твърдостта на водата в различните части на област Видин?

Представяме стойностите на показател „твърдост“ на водата в по-големите населени места:

Населено място

Обща твърдост

мг екв/л

Немски градуси/ dH°/

гр. Видин

от 6.8 до 7.8

от 19.1 до 21.9

гр. Белоградчик

от 1.0 до 2.2

от 2.8 до 6.2

гр. Кула

от 7.0 до 8.8

от 19.6 до 24.7

гр. Димово

от 5.4 до 5.8

от 15.1 до 16.3

 

*Забележка: стойностите на показателя за съответното населено място варират в зависимост от водоизточника

Skip to content