Обществени поръчки ЗОП

ОП №5/2020 – Изпълнение на мерки за инф. и комуникация -запазени поръчки

Статус – ИЗПЪЛНЕНА

Наименование на ОП

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин”, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

повече информация

ОП №4/2020 – ИНЖЕНЕРИНГ

Статус – ЧАСТИЧНО ВЪЗЛОЖЕНА

Наименование на ОП

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство)по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – ВИДИН” ЕООД, гр. Видин”

повече информация

ОП №8/2019 Изпълнение на мерки за инф. и комуникация -запазени поръчки

Статус – ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикация 26.10.2019 г.

Наименование на ОП

Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин”, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

повече информация

ОП №7/2019 Изпълнение на мерки за информация и комуникация

Дата на създаване на преписката 02.10.2019г. Наименование на ОП    „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр....

повече информация

ОП №4/2019 – Консултантски услуги за изготвяне на документации по ОП

Статус – ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 09.07.2019 г.

Наименование на ОП

Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин, финансиран по ОПОС 2014 -2020

повече информация
Skip to content